آخرین مطالب

بیشتر استحکام خانههای نهضت ملی مورد اطمینان است سفتکاری برخی واحدها به پایان رسید ایمنا وب سایت من

طول مطالعه: 5 دقیقه

قاریقرآن میگوید: اکنون در استان زمین بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی تأمین شده، همچنین بیش از ۱۶ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده است. براساس تحقیقات صورت گرفته...