آخرین مطالب

حفاری این تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی استان تهران) (7) ارسال محصولات

طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران) در جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران (...