طول مطالعه: 5 دقیقه

برای این منظور ابتدا اثر افزایش قیمت جهانی نفت در سناریوهای فوق بر ارزش ریالی واردات هریک از گروه کالاها و خدمات محاسبه شده و سپس اثر این تغییرات (تغییرات در ارزش ریالی واردات) بر شاخص قیمتهای تولیدکننده و مصرفکننده داخلی با استفاده از روابط داده ­- ستانده تعیین شده است. در این تحقیق، صرفا اثر افزایش قیمت جهانی نفت از کانال تغییر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرارگرفته است، اما با توجه به این که افزیش قیمت جهانی نفت، درآمدهای ارزی ایران را افزایش میدهد و ساختار اقتصادی و نظام مند برای بهره برداری بهینه از این درآمدها وجود ندارد بنابراین برای مطالعات بعدی پیشنهاد میگردد که چارچوب و مدل چگونگی هزینهکرد این درآمدها و اثرات آن بر تولید و شاخصهای قیمت داخلی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

رئال مادرید خلاصه بازی
تحت یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه () به بررسی اثرات افزایش قیمت جهانی نفت خام بر اقتصاد چین پرداخته است. وی در این مقاله افزایش شدید قیمتهای نفت از سال 1971 و اثرات آن بر تورم این منطقه را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس این نتایج، در سال پس از افزایش قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرفکنندهی داخلی ایران افزایش مییابد. فرضیه اصلی این پژوهش وجود رابطه مستقیم بین افزایش قیمت جهانی نفت و شاخص قیمتهای تولیدکننده و مصرف کننده در ایران است.

آیفون 14 پرو مکس قیمت کار تجربی مشترکی که توسط ادارهی اطلاعات انرژی و صندوق بینالمللی پول (2004) انجام شده است، سناریوی اثر افزایش قیمت نفت از 25 دلار به 35 دلار در هر بشکه، بر روی اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعات انجام شده در خصوص افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد و تورم کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت پرداخت شده است، در بخش سوم مبانی نظری تحقیق ارایه شده است، بخش چهارم به مدل استفاده شده برای تخمین متغیرهای مورد هدف میپردازد، در بخش پنجم نتایج تخمین مدل ارایه شده و در نهایت به نتیجهگیری تحقیق پرداخته میشود.

دوز چهارم واکسن کرونا

نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. 1984) اثر تکانه قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزا را بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس و آلمان بر اساس رویکرد خود توضیح برداری () و اطلاعات ماهانه سال 1961 میلادی تا 1982 مورد بررسی قرار دادهاند. در تحقیقی که حسینی نسب (1389) با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا با به کارگیری گشاورهای تعمیم یافته در دوره 1970-2005 درخصوص اثر تکانههای نامتقارن نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت انجام داده است، نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشد و نرخ تورم هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت دارد و همچنین نوسانات قیمت نفت بر نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.  ​&;​​.

رونمایی آیفون 14 پرو مکس در مقالهی خود، منابع نوسانات تولید و همچنین واکنش پویای اقتصاد را نسبت به تغییرات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان کویت مورد بررسی قرار داده است. پارسا (1385) در مقالهای تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمتها و سطح اشتغال برای دوره زمانی 1340-1384 را بررسی کرده است. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد.

ولادیمیر پوتین نعمت الهی (1388) در مقاله ای، تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری ایران را بررسی کرده است. فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث و عبدالملکی، حامد (1393)، نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران (شواهدی از مدل نامتقارن,-). کشورهای واردکنندهی نفت غالبا با توجه به کاهش ارزش پول ملی خود از نظر اسمی وضعیت بدی را تجربه میکنند، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، واردات گرانتر شده و صادرات ارزانتر میشود که در کل کاهش درآمد واقعی را موجب میشود.

با توجه به این که کشورهای صنعتی، سهم بزرگی از نفت جهان را وارد میکنند، این امر موجب خروج سرمایه از این کشورها میشود و در نتیجه پرداختهای بالا برای واردات نفت، تقاضا برای دیگر کالاها و خدمات را کاهش میدهد. در ادامه و بخش دوم فرآیند اثرگذاری، با استفاده از روابط داده- ستانده و اطلاعات جدول داده - ستانده 1385 (دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو)، مشخص شد که شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده ایران به دلیل سهم بالای کالاهای سرمایه ای وارداتی در بخش تولید و خدمات، تحت سناریوهای تحقیق افزایش مییابد.

خودرو ملی عربستان جهت محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده پس از تغییرات شاخص قیمت واردات، از طریق شاخص لاسپیرز، از رابطه زیر به دست میآید. از یک سو، با افزایش هزینهی تولید کالا و از سوی دیگر باعث کاهش ثروت و دارایی موجود، از طریق خروج ارز از کشور واردکننده نفت میشود. از طرف دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای ارزی ایران را افزایش میدهد و این امر به علت مازاد عرضه ارز، ارزش اسمی نرخ ارز را کاهش میدهد.

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
با این حال، افزایش قیمت جهانی نفت از دو کانال، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که شصت درصد از نوسانات سطح عمومی قیمتها ناشی از نوسانات قیمت نفت است. نتایج حاصل از تخمین الگوی خود توضیح برداری نرخ ارز در جدول (1) ارایه شده است. کشور ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است که حدود ده درصد از کل منابع نفت جهان را در اختیار دارد و از این لحاظ در رتبه سوم جهان جای گرفته است.

داده- ستانده سال 1385 ایران ارزیابی میکند. از طرف دیگر، بخش غیرقابل مبادله که بازدهی آن در این شرایط بسیار بالاست، سرمایهها را به سمت خود جذب میکند. آزمون شدند که تفاضل مرتبه اول همه متغیرهای الگو مانا هستند و به عبارت دیگر همگی همجمع از درجه یک میباشند. اکثر شواهد حاکی از جهت علیت از طرف قیمت نفت به سمت دیگر متغیرها است. مقدار این افزایش تحت سناریوهای سه گانه 10، 20 و 30 درصدی افزایش قیمت نفت به ترتیب 3/9 ، 5/18 و 4/27 درصد برآورد شده است.

این افزایش از روابط داده- ستانده قابل محاسبه است. نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان میدهد که متغیرها همجمع از درجه یک میباشند. برای آزمون فرضیه مورد نظر، مقاله حاضر در چند بخش ساماندهی شده است. متغیرهای مدل در جدول (5) معرفی شدهاند. , .243, . , . (2003). -. -, . (1991). . .. .(2011).

, . (2007). ': .

آخرین بروزرسانی در: