طول مطالعه: 4 دقیقه

برای متغیر جهانیشدن اقتصاد، شاخصهای مختلفی ارائه شده است که هریک به صورت اجمالی توضیح داده شد و درنهایت شاخص جهانیشدن اقتصاد مؤسسه به دلیل جامعبودن و دردسترسبودن دادههای آن برای بازه زمانی و کشورهای مطالعهشده در این تحقیق به عنوان متغیر جانشین برای جهانیشدن اقتصاد استفاده شد. آزمونهای مختلفی برای بررسی مانایی در دادههای پانل معرفی شده است، از جمله آزمون هاریس و تزاولایس (1999)، آزمون بریتونگ (2000) آزمون لوین، لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران و شین (2003) و آزمونهای دیگر که فرضیه صفر این آزمونها، به جز آزمون هدری (2000)، مبتنی بر وجود ریشه واحد پانل است.

ابرتورم جهانی
تورم یکی از مشکلات جدی در اقتصاد بسیاری از کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه به شمار میرود و از سوی دیگر روند جهانیشدن و ادغام رو به افزایش اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی که دولتها را تشویق به کاهش موانع و آزادسازی تجاری میکند مبین ضرورت شناخت اثر جهانیشدن اقتصاد بر تورم است. کشورهای مطالعهشده به دلیل محدودیت در دادهها، به 22 کشور در حال توسعه آسیایی محدود شده است. در این تحقیق رابطه بین جهانیشدن اقتصاد و تورم با استفاده از دادههای تابلویی در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و طی دوره 2014-1994 بررسی شده است تا پیامدهای مثبت یا منفی این پدیده در رابطه با تورم مشخص شود.

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس بنابراین انگیزه مقامات پولی برای ایجاد تورم در اقتصادهای بازتر کمتر خواهد بود. بنابراین توجه به مسئله جهانیشدن اقتصاد، کاهش محدودیتهای تجاری و تلاش برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، همچنین تلاش برای عضویت در سازمانهای تجاری جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گسترش تعاملات سازنده و مؤثر با کشورهای جهان مطابق اهداف سند چشمانداز 1404 امری ضروری به نظر میرسد. همانطور که اشاره شد اندازه دولت از عوامل افزایشدهنده شبهرانتهای بنگاهها و اتحادیههای انحصارگر است و بنابراین موجب افزایش تورم میشود (رگاف، 2003). همچنین مطالعه رمزی (1927) و فلپس (1973) نیز نشان میدهد چون حقالضرب یک منبع درآمدی برای دولتهاست، مقدار نهایی ازدسترفته تورم باید با مقدار نهایی ازدسترفته مالیاتهای دیگر برابر باشد، اما زمانی که دولت نیاز دارد که درآمد خود را افزایش دهد، احتمالاً مقدار نهایی ازدسترفته مالیاتهای دیگر، از مقدار نهایی ازدسترفته تورم بیشتر است.

او برای سنجش بازبودن تجاری از شاخص نسبت تجارت به تولید و برای سنجش بازبودن مالی از شاخص نسبت مجموع داراییهای خارجی و بدهیها به تولید ناخالص داخلی بهره و نتیجه گرفته است هرچه بازبودن تجاری و مالی بیشتر باشد، متوسط نرخ تورم کمتر و جانشینی تولیدتورم بیشتر خواهد بود. سرانه تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف بخش عمومی به ، رشد نقدینگی (با تعریف پول به صورت مجموع پول و شبهپول یا )، (-1) نیز وقفه تورم است .

زلنسکی فرار به لهستان در این مقاله برای بررسی اثر جهانیشدن اقتصاد بر تورم از این شاخص استفاده میشود؛ زیرا شاخص مؤسسه فریزر هر 5 سال منتشر میشود و شاخص بنیاد هریتیج نیز بازه زمانی بررسیشده در این مطالعه را پوشش نمیدهد. ییهیس (2013) بازبودن تجاری و تورم را در کشورهای آفریقایی مطالعه کرد و نتیجه گرفت ارتباط مشهودی بین این دو متغیر برقرار نیست. بادینگر (2009) طی بررسی رابطه جهانیشدن و تورم، همچنین جهانیشدن و جانشینی تولیدتورم با دادههای مقطعی 91 کشور در بازه زمانی 2004-1985، از دو شاخص بازبودن تجاری و بازبودن مالی برای اندازهگیری میزان جهانیشدن استفاده کرده است.خودرو ملی امارات&;&;​&;᠎​ !

قرعه کشی ایران خودرو.com

دادهها و اطلاعات استفادهشده در تحقیق حاضر به صورت دادههای پانل است که از منابع آماری مختلف (بانک جهانی و بانک اطلاعات سازمان ملل) استخراج شده است. با تعاریفی که از جهانیشدن اقتصاد بیان شد به عنوان یک تعریف جامع، جهانیشدن اقتصاد را میتوان فرایند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی در نظر گرفت که در آن عوامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه، تکنولوژی و اطلاعات آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور میکند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد میشود.

ایرپاد پرو 2 قیمت نتایج این مطالعه نشان داد نوسانات اقتصادی جهانی روی پویاییهای تورم داخلی تأثیرگذار است و این نتیجه برای تمام کشورها و در طول دوره زمانی مطالعهشده صادق است. بودلر و ملک (2017) در مطالعه خود توضیح میدهند بازبودن تجاری میتواند بر نوسانات تورم تأثیرگذار باشد، اما نوع این تأثیر مبهم است. بر اساس مطالعات آلسینا و تابلینی (1987) و بارو و گوردون (1983) تورم نشانه ناتوانی دولت در تأمین تعهدات مالیاش است و درواقع دولتها از تورم ناگهانی و پیشبینینشده به واسطه افزایش موقت تولید و کاهش ارزش واقعی بدهیهای دولت سود میبرند.

علت تورم جهانی

در مقابل، اثر افزایش رشد نقدینگی روی نرخ ارز حقیقی مستقل از درجه بازبودن است. امروزه در بحث از جهانیشدن، بهویژه بُعد اقتصادی آن مصادیقی خاص برداشت میشود. با توجه به نتایج جدول شماره 3 فرضیه صفر این آزمون مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی را نمیتوان رد کرد. برای انتخاب بین مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود. مطابق نتایج حاصل از برآورد مدل که در جدول شماره 4 مشاهده میشود، ضرایب از نظر علامت با تئوریها سازگار است.

آیفون 14 بنفش کشور ایران از جمله کشورهایی است که همواره نرخ تورم زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که متوسط نرخ تورم از سال 1990 به بعد تقریباً 19 درصد بوده است، درنتیجه مقابله با تورم همواره از چالشهای اساسی برای سیاستگذاران و اقتصاددانان به حساب میآید. قوش (2014) اثر بازبودن تجاری و رژیم ارزی را بر تورم در 137 کشور طی دوره1999-2012 بررسی کرد. بنابراین، در تعادل قیمتهای انعطافپذیر، تأثیر نهایی افزایش روی رفاه (با این فرض که نرخ ارز حقیقی ثابت نگه داشته شود) برابر α است.

در منابع مختلف تعاریف متفاوتی برای جهانیشدن اقتصاد ذکر شده است که در جامعترین تعریف، جهانیشدن اقتصاد را میتوان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ میشود و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد. با فرض اینکه هر کالایی را یک بنگاه جداگانه تولید کند، آنگاه نسبت قیمت به هزینه نهایی هر بنگاه خواهد بود.

آخرین بروزرسانی در: