طول مطالعه: 5 دقیقه

همان گونه که مطرح کردیم اقتصاد مبتنی بر بازار با خصوصیاتی که دارد آسیب های اجتماعی متفاوتی نیز بر مردم بار می کند. نتیجه بیماری همه گیر کووید ۱۹ می تواند منجر به افزایش میزان فقر مبتنی بر درآمد برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۰ شود. توجه به این نکته مهم است که هیچ دولتی نمی تواند شرایط نامطلوب را به طور کامل از بین ببرد، اما دولت های رفاه تمایل دارند تا برای محافظت از شهروندان با فراهم آوردن موانع در برابر این مشکلات اقتصادی و با تأثیرگذاری بر بهزیستی افراد، عملکردی مثبت داشته باشند.13 دراین خصوص دولت رفاه اساساً سازمان دهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی را برعهده دارد.14 این برنامه ها در جامعه مدرن برحسب پیدایش برخی نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید اهمیت پیدا کرده است و انجام آنها اغلب به دلیل پرهزینه بودن و فقدان سود تجاری و درنتیجه عدم علاقه مندی سرمایه گذاری خصوصی به فعالیت دراین زمینه از دولت انتظار می رود.

قرعه کشی خودرو Iranecar در واقعیت امر اصطلاح آزادی مطابق با آموزه خاص نئولیبرالیسم، آزادی کارآفرینان برای بهره برداری از کارگران، کسب سود گزاف و بدون عملکرد مناسب برای جامعه و استفاده از پیشرفت های تکنولوژی صرفاً برای سودآوری و نه برای رفاه جامعه است. منظور از جامعه بازار، جامعه ای است که در آن دستیابی به منافع شخصی، نه صرفاً مکانیسمی که می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی مقاطع خاص استفاده شود بلکه اصلی برای سازمان دهی همه زمینه های زندگی اجتماعی قرار می گیرد.

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir
نتیجتاً درحالی که بزه دیدگان بزهکار می شوند، بیکاران، بی خانمان ها و دریافت کنندگان رفاه مسئول جیب خالی عمومی شناخته می شوند، فرارهای مالیاتی چندمیلیاردی سیاستمداران و مدیران به بوته فراموشی سپرده شده و حقوق کار و حقوق اجتماعی (حمایت از کارگران اخراج شده، مزایای بیکاری، تداوم حقوق در صورت بیماری) به عنوان حفظ اموال عمومی مورِدانتقاد قرار می گیرند. از جنبه ای دیگر، بازار آزاد می تواند شامل روش های ناخوشایندی در تولید کالاها یا (خوداشتغالی) و اشکال تحقیرآمیز کار، مانند کار کودکان یا کار قراردادی، باشد که معمولاً با بهره وری کم، درآمد پایین و استانداردهای زندگی نادرست همراه است.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc
پروفسورکوری32 جرم شناسی که در حوزه روابط میان سرمایه داری و بازار آزاد و گستره جرایم به ویژه در کشور آمریکا تحقیقات گسترده ای داشته است، این گونه استدلال می کند که فرایندهای مرتبط با جهانی شدن نئولیبرالیسم، میزان جرایم خشونت آمیز را در جهان افزایش داده و باعث افزایش احساس عدم امنیت شده است. در این نوع از دولت مفهوم نظام رفاهی از رابطه میان مجموعه ای از حقوق و وظایف، شکل می گیرد.15 این نوع از احساس مسئولیت در قبال اشخاص آسیب دیده اجتماعی مانع از گسترش پدیده هایی همچون فقر و بیکاری و آسیب های متعاقب آن می شود.

نتیجه چنین رویکردی افزون شدن میزان آسیب پذیری بخشی از جامعه و متعاقباً افزایش نرخ بزهکاری خواهد بود. درصورت تعمیق نابرابری اجتماعی و همچنین توسعه فرهنگ مصرفی گرایی این امکان وجود دارد که برخی از افراد برای تحقق انتظارات غیرواقعی نتوانند خود را «کنترل» کنند. نئولیبرال ها با تأکید افراطی بر ویژگی های فردی و مسئولیت شخصی، آگاهانه تأثیر ساختارهای اقتصادی بر وقوع جرم را نادیده می گیرند و برهمین اساس است که در اندیشه آنها فقرا خود مسئول نابسامانی زندگی خود به حساب می آیند. ​​​​​​!

ولادیمیر پوتین در این نوع از دولت جامعه به افراد اتمیزه شده ای فرو کاسته می شود که در گستره یک بازار جهانی در پی به حداکثر رساندن سود شخصی خود و دستیابی به مطلوب ترین کالای مصرفی هستند. فقر و بیکاری در دولت نئولیبرال می تواند ناشی از قطع هزینه های عمومی، خصوصی سازی و یا قواعد بازار آزاد باشد. برای خط فقر بالاتر ۵.۵ دلار در روز، اکثریت (حدود ۴۰ درصد) از افراد فقیر جدید در شرق آسیا و اقیانوس آرام، تقریباً یک سوم در جنوب آسیا و حدود ۱۰ درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا و آمریکای لاتین و کارائیب ساکن اند.

اپل واچ نسل در مناطقی مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، اثرات منفی می تواند منجر به سطح عظیمی از فقر مانند آنچه در ۳۰ سال پیش در سال ۱۹۹۰ روی داد، شود. ازجمله پیامدهای منفی و قابل توجه این بیماری، مشکلات وسیع اقتصادی، محدودیت های مسافرتی، بسته شدن کارخانه ها و همچنین آسیب به بسیاری از مشاغل خدماتی است. اغلب کارشناسان موافق هستند که تغییر تکتونیکی52 و فاجعه اقتصادی جهانی، قابل قیاس با هیچ دوره ای از زیست مدرن نیست لیکن هیچ توافقی درباره معالجه و درمان آسیب های اقتصادی درازمدت آن وجود ندارد.

ولادیمیر پوتین جودو
دولت باید به عنوان ابزاری برای منافع اقتصادی خصوصی عمل کند تا شرایط لازم برای تمرکز بازار آزاد بر حمایت از رقابت اقتصادی و استفاده از سرمایه سودآور را تضمین کند. درنتیجه پژوهش هایی که جرم شناسانی همچون کوری انجام داده اند، جامعه بازار در بلندمدت معیشت پایدار را ازدست داده و درنتیجه آن میزان بسیار زیادی از جابه جایی جغرافیایی به وقوع می پیوندد. در یک جامعه بازار، سازمان های اجتماعی یا نهادی فرسوده می شوند و یا تابعی از سودهای شخصی قرار می گیرند.

سلامت در دولت های رفاه، به گونۀ متفاوتی با دولت های لیبرال موردِتوجه قرار می گیرد. ازجمله این کشورها آمریکا و انگلستان هستند که سعی داشته با کناره گیری از تفکر غالب نئولیبرالیستی با اتخاذ تدابیری رفاه گرایانه به کنترل وضعیت موجود بپردازند. با در نظر گرفتن آثار دولت نئولیبرال، انتخابی که ما با آن از منظر محلی، منطقه ای، ملی و جهانی روبه رو هستیم این است که آیا می خواهیم در برابر فاجعه سرمایه داری و نئولیبرالیستی کشورها قربانی شویم، یا قصد داریم از این فرصت (به همان اندازه ناخواسته و خطرناک) در راستای ساخت جامعه ای همبسته، برابر، توأم با احترام به محیط زیست و هم نوعان استفاده کنیم؟

در برآورد بیکاری مرتبط با کووید ١٩ بانک فدرال رزرو آمریکا51 تخمین زده است که نرخ بیکاری ناشی از کرونا ممکن است به ٣٢٪ برسد. این مورد شامل بانک ها، صنایع کلیدی، راه آهن، عوارض بزرگ راه ها، برق، مدارس، بیمارستان ها و حتی آب آشامیدنی نیز می گردد. دراین راستا دولت ها در مواجهه با چنین بحرانی رویکردهای متفاوتی داشته اند. برعکس، ترکیب افرادی که در پایین این نردبان قرار دارند همواره ترکیب یکسانی است.

آخرین بروزرسانی در: