طول مطالعه: 5 دقیقه

با استفاده از رویکرد مدل میانگینگیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از: کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به ؛ نسبت واردات به ؛ نسبت مخارج دولت به ؛ کسری بودجه به ؛ نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم. پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر بحران اقدام به بررسی شوک آنی و بلندمدت متغیرهای غیرشکننده بر بحران مالی با استفاده از رویکرد -شد. ​​&;​​!

خرید گیم تایم Eu در ادامه تأثیر شوک هر یک متغیرهای معنادار در مدل بر بحران مالی مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به نمودار (3) مشاهده میشود که نقش شوک نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی در ایجاد بحران در دورههای اخیر کاهش یافته است، بازپرداخت بدهیها و عبور از بحران بدهیهای خارجی در دهه 1370-1380 از مهمترین دلایل کاهش اثرگذاری این متغیر بر کاهش بحران در دورههای اخیر بوده است. با توجه به نمودار (10) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر افزایش یافته است.

شواهد سه دهه گذشته تراز بودجه دولت در اقتصاد ایران مؤیدی بر نتایج این نمودار است. تحریمهای کالایی و بازار مالی و بانک مرکزی در دورههای اخیر و کاهش شتابان رابطه مبادله در ایران در دورههای اخیر موجبات تأثیرگذاری این متغیر در ایجاد بحران را در کشور فراهم نموده است. گفتنی است نوآوری این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در رونمایی از مدلهای خود رگرسیون برداری عامل افزوده یا پارامترهای متغیر زمانی (-) (استفاده از چنین مدلی بررسی اثرات متغیرهای زمانی مؤثر بر بحرانهای مالی در اقتصاد ایران را فراهم میکند و از این جنبه مدل جدیدی در مطالعات تجربی اقتصاد ایران به شمار میرود) در برآورد الگو و اخذ توابع واکنش آنی همزمان برای عاملهای مختلف میباشد.

خودرو ملی ترکیه جهت رفع این مشکل با استفاده از روش اقدام به شناسایی مهمترین شاخصهای مؤثر بر بحران میشود. با شناسایی این دو هدف در یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب، شرکتها میتوانند به طور مؤثری توجه خود را به موضوعات کنترل و پاسخگویی معطوف نمایند. بر اساس نتایج تحقیقات داخلی، میتوان اذعان داشت که مطالعات داخلی صرفاً از روشهای گسسته (رویکرد استخراج علائم، مدل لاجیت و مارکوف- سوئیچینگ) برای شناسایی شاخصهای پیشرو در شناسایی بحرانهای مالی استفاده کردهاند و تاکنون هیچ مطالعهای در داخل کشور به بررسی مدلهای پیوسته در بحث بحرانهای مالی نپرداخته است.

مقیاس بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت این بخش صرفاً به بررسی طول دوره مورد بررسی در تحقیق مرتبط است. برای دستیابی به هدف، مقاله بدین شکل سازماندهی شده است: در ادامه پس از مقدمه، ادبیات مرور میشود؛ در بخش سوم، روش پژوهش بیان میشود؛ در بخش چهارم، یافتهها ارائه میشود و بخش پایانی، به نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص یافته است. با توجه به فرضیات ادبیات مدلهای فاکتور، فرض شده است که ماتریس قطری است.

پر نوسان بودن اثرگذاری این متغیر به ماهیت پدیده سرمایهگذاری و خاصیت نظریه شتاب در سرمایهگذاری مرتبط است، به گونهای که ماهیت این نظریه بیانگر ایجاد رفتارهای پر نوسان در امر سرمایهگذاری بخش خصوصی است؛ البته شایان ذکر است سودآور بودن بخشهای نامولد در کشور موجبات انحراف اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی را در کشور فراهم آورده است؛ در نتیجه، شریان اصلی اثرگذاری این متغیر در ایجاد بحران در حقیقت به این امر بازمیگردد. در راستای محاسبه متغیر وابسته برای اولینبار در تحقیقات داخلی به جانشینی شاخص فشار بازار پول که صرفاً بحران در بخش بازار پول را نمایش میدهد از شاخص جدیدی که از میانگین وزنی نرمال شده سه متغیر نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.

تنها این نکته اشاره میشود که آن صرفاً بلوکهای بیشتری را برای به الگوریتم اضافه میکند. در این مقاله، اثر 62 عاملی که در مطالعات تجربی بر بحران مالی، موثر دانسته شدهاند، بررسی شد. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات داخلی پرداخته خواهد شد. بر اساس مدل -نتایج زیر به دست آمد. نتایج مدلهای -نشان داد در هر بازه زمانی، عوامل متفاوتی بر شاخص بحران تأثیرگذارند؛ در نتیجه، لازم است فعالان بازار مالی، سیاستهای خود را با منشا پیدایش بحران سازگار نمایند و از اجرای سیاستهای عمومی و کلی خودداری ورزند.

واریانس عبارت هر با نشان داده میشود. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ تورم در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دورههای اخیر مشاهده میشود، تورم میزان اثرگذاری بزرگتری بر وقوع بحران دارد. تغییرات یک انحراف معیار در ضریب فزاینده پولی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل دوره تأثیر مثبت و اندک و در اواخر دوره تأثیر مثبت و قویتری دارد؛ گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دورههای اخیر، در صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد و فراهم بودن شرایط بحران، بزرگ بودن این اثر میتواند به سرعت بحران را در تمامی بخشهای اقتصادی تشدید کند.

آیفون 14 پلاس
تغییرات یک انحراف معیار در نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی طی زمان باعث کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیبهای بسیاری در فعالیتهای کلان اقتصادی مواجه شده است. تغییرات یک انحراف معیار در مجذور نرخ دورم در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ اما در دورههای اخیر این تأثیر تقویت گردیده است.

در این رابطه فرض میشود هر از یک فرایند نوسانات تصادفی یک متغیره پیروی میکند. به عنوان مثال، مجموعه شاخصهای استخراج شده از یک نظریه خاص، عموماً زیر مجموعه کوچکی از تمامی شاخصهای مهم بالقوه را ارائه میکند. در این پژوهش از رویکرد دوم استفاده میشود. هر کدام از این روشها مزایا و معایبی دارد. بودجه در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تأثیر مثبتی بر بحران داشته است (بردارهای ممتد). بر اساس دیدگاه حاکمیت شرکتی، نقص و اشتباهات مختلف مرتبط با قوانین حاکمیت شرکتی، مسئول بحران مالی جهانی است و سایر عوامل نقش جزیی دارند.

مدل پیوسته نیازی به ارزیابی کارشناسانه در مورد وقوع و یا عدم وقوع بحران نداشته و نیازمند تعیین زمان شروع و پایان بحران نیست. در ادامه، مبانی و پیشینه پژوهش مرور میشود. 1,…,یک بردار از متغیرها برای تخمین متغیرهای غیرقابل مشاهده موجود در مدل باشد.

آخرین بروزرسانی در: