طول مطالعه: 4 دقیقه

بدین منظور، ابتدا شواهدی از ناکامیها در کاربرد فناوری اطلاعات ارائه میگردد، سپس با مرور پژوهشها و مطالعات پیشین، موانع کاربرد فناوری اطلاعات شناسایی و از نگاه مدیریت تغییر، در چارچوب دو مدل محتوایی و فرایندی دستهبندی میشوند. مطالعات نشان میدهد ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات، اقتضایی است. نگاهی به پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان میدهد از لحاظ قلمرو عمدتاً در کشورهای توسعه یافته و در بخش خصوصی صورت گرفتهاند (جدول 1). از جنبة روش، اندکی از پژوهشها با رویکرد کیفی یا ترکیبی انجام شده و بیشتر به صورت کمّی بودهاند. ​​​​.

زلنسکی و خامنه ای در نهایت نیز بیتوجهی به جنبههای رفتاری و اجتماعی سازمانها در کاربرد این فناوری و همچنین تصمیم به استفاده از سیستمهای بخش خصوصی در بخش دولتی و سیستمهای یک کشور برای کشوری دیگر، خلق یک چشمانداز مناسب را با دشواری مواجه میسازد. شاید یکی از مدیران بامو با دیدن اعتراضهای طرفداران به طراحی جلوپنجره بزرگ سری ۴ جدید میتوانست جلوی این روند را بگیرد اما ظاهراً اینطور نبوده و بلکه برعکس آن رخ میدهد احتمال استفاده از آن در محصولات آتی این برند وجود دارد.

بامو هر چند سال یکبار بهروزرسانی محصولات خود را انجام میدهد و شاید در آینده محصولات دیگری از جلوپنجره بزرگ استفاده کنند. نتایج پژوهشها نشان میدهد عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات به شدت به زمینه یا بافت وابستهاند. جدول 4، عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات را بر اساس مدل «کاتر» دستهبندی نموده است. «هیکس» با مرور گزارشها و موردپژوهشهای انجام شده دربارة کاربرد این فناوری در چنین کشورهایی به نتیجة مشابهی رسیده است.

ولادیمیر پوتین و همسرش 6. برنامهریزی و خلق موفقیتهای کوتاهبرد: با برنامهریزی برای بهبودهای مشهود در عملکرد خلق این بهبودها و قدردانی و ارائة پاداش به کارکنانی که در آنها درگیر بودهاند. در برنامهریزی و خلق موفقیتهای کوتاهبرد، علاوه بر برنامهریزی ضعیف، محدودیتهای مالی و هزینة بالای کاربرد این فناوری از موانع درونسازمانی، و کمبود عرضهکنندگان واجد شرایط از موانع برونسازمانی به شمار میروند. در حوزة بافت بیرونی، کمبود نیروی انسانی و عرضهکنندگان واجد شرایط در زمینة فناوری اطلاعات، به عنوان مانع بیان شدهاند.

در زمینة محتوا، نو بودنِ کاربرد این فناوری و پیچیدگی و دشواری درک و کاربرد آن، به عنوان مانع مطرح شدهاند. نبود نگرش بلندمدت در مدیران و نو بودنِ کاربرد فناوری اطلاعات از موانع مربوط به خلق یک چشمانداز به شمار میروند. 3. خلق یک چشمانداز: برای کمک به هدایت تغییر و تعیین راهبردهایی برای دستیابی به چشمانداز. «کوندا» و «بروکس» با مطالعة نوشتههای موجود، چهار مانع اساسی را برای کاربرد فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه مطرح میسازند (2000). این چهار عامل عبارتند از: کمبود منابع انسانی ماهر، محدودیتهای اقتصادی، کاستی در زیرساختها، و کاربردهای نادرست و نابجا. ​​​​.

ولادیمیر پوتین نی نی سایت با ایجاد گروهی با قدرت کافی برای هدایت تغییر و تشویق گروه برای کار با یکدیگر به عنوان یک گروه. قضاوت و پیشبینی آنچه که مشتریان در ۲، ۳ یا ۵ سال آینده میخواهند کار پیشگوهاست. نه تنها باید ظاهر زیبایی ایجاد کنید بلکه مجبور هستید نیازهای مصرفکنندگان را هم پیشبینی نمایید. به این ترتیب طراحان و مهندسان پیشبینیهایی درباره نیازهای مشتریان داشتهاند. آیا این گونه نیست؟ البته تا آن زمان چیزهای زیادی تغییر خواهد کرد و قمار کردن روی طراحی خودروها کار آسانی نیست.

طراحی خودرو کار بسیار بسیار سختی است. البته فن هوی دونک اشارهای به اینکه خودروی بعدی استفاده کننده از این جلوپنجره چیست نکرده اما گفته بامو قبلاً روی خودروهای سال ۲۰۲۵ و به بعد کار کرده است. بلاگ اخیراً با آدریان فن هوی دونک نایبرئیس طراحی گروه بامو صحبت کرده و او گفته شاید از این جلوپنجره بزرگ در سایر محصولات باواریا نیز استفاده شود. ما میخواهیم استفاده از این قطعه را کمی گسترش دهیم.

زلنسکی قبل و بعد جنگ

ما میخواهیم مشتریان بتوانند بامو را در آینه عقب تشخیص دهند. او میگوید مردم باید بتوانند نسخههای گوناگون محصولات بامو را هم تشخیص دهند. جلوپنجرههای بزرگ در بین محصولات ب ام و جا خوش کرده و میتوان آنها را روی سری ۴، و و مدلهای الکتریکی و دید. عواملی نیز وجود دارند که «بودنِ»شان به شکست در کاربرد این فناوری منجر میشود، اما «نبودن» آنها الزاماً باعث موفقیتشان نمیشود. این برند آلمانی میخواهد با استفاده از شخصیتی قوی باعث شناسایی فوری محصولاتش شود.

برخی مدلها دارای جلوپنجره کلیوی عمودی خواهند بود درحالیکه برخی از نمونههای افقی استفاده خواهند کرد. «ویتاکر» با انجام پژوهشی کمّی و با روش پیمایشی، دلایل معمولِ شکست پروژههای فناوری اطلاعات را در کشور کانادا بررسی کرد (1999). بر اساس نتایج به دست آمده، سه عامل کلیدی شامل برنامهریزی ضعیف پروژه، ارتباط ضعیف پروژه با نیازهای سازمان، و نبود حمایت و تعهد مدیریت ارشد در شکست پروژههای فناوری اطلاعات نقش داشتهاند.

با بررسی بازار و شرایط رقابتی و شناخت تهدیدها و فرصتهای مهم. «تیامیو» در پژوهشی به بررسی برخی از مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمانهای فدرال نیجریه پرداخت (2000). از جملة این مسائل، موانع اصلی استفادة مؤثر از این فناوری در چنین سازمانهایی بود. بر اساس یافتههای این پژوهش، در پنج مرحلة تشخیص نیاز، برنامهریزی، تجزیه و تحلیل و طراحی، اجرا، و بهرهبرداری، نگهداری و بهبود سیستم، بیشترین موانع انسانی در مراحل طراحی و اجرا بروز میکنند که عمدتاً مرتبط با ویژگیهای فردی و سازمانی راهبران هستند (1375). «داورچنانه» نیز موانع زیر ساختی متعددی را برای به کارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران شناسایی کرده است (1381). جدول 2 در مجموع 31 مانع را برای کاربرد فناوری اطلاعات نشان میدهد که از پژوهشها و مطالعات پیشین استخراج شدهاند.

به عبارت دیگر، این ناکامی تابعی از شرایط کاربرد فناوری اطلاعات به شمار میرود (2002). وجود چنین واقعیتهایی باعث شده مطالعات و پژوهشهای زیادی به بررسی موانع کاربرد این فناوری در سازمانها اختصاص یابد که در ادامه به نتایج مهمترینِ آنها اشاره میشود. این ویژگیها میتوانند مفهومی، تجربی، یا ترکیبی از این دو باشند. برای مثال طراحی که از بهار سال آتی میلادی روانه بازار خواهد شد حدود ۶ سال پیش شروع شده است. تعداد موانع یافت شده برای کاربرد فناوری اطلاعات تنوعی بالا دارند و در مدلهایی گوناگون دستهبندی شدهاند.

آخرین بروزرسانی در: